Sąlygos ir taisyklės

  Lankydamiesi ir registruodamiesi interneto svetainėje www.wrislit.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

  1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

  1. Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp visų registruotų interneto svetainės http://www.wrislit.lt (toliau – Svetainė) vartotojų (toliau – Klientas) ir Svetainės savininko UAB „AAA WRISLIT“, kylančius Klientui naudojantis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis.
  2. Kontaktinė UAB „AAA WRISLIT“ (toliau wrislit.lt) informacija:
  • juridinio asmens kodas 210646690;
  • PVM mokėtojo kodas LT106466917;
  • adresas Rūdninkų g. 16, 01135 Vilnius, Lietuvos Respublika;
  • el. paštas keliones@wrislit.lt.
  1. Svetainės paslaugos (toliau – Paslaugos) Klientui suteikia galimybę ieškoti kelionių pasiūlymų, pirkti trečių šalių pateiktose svetainės dalyse (iframes) ir naudotis kitomis Svetainės pateikiamomis paslaugomis.
  2. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Kliento ir wrislit.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, kelionių pirkimo sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
  3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. 

  2. Bendrosios sąlygos

  1. wrislit.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę riktis kelionių pasiūlymus, naudotis trečių šalių iframes kelionėms ar turizmo produktams, pirki bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2. wrislit.lt nėra atsakingas už trečių šalių (pvz. UAB Novaturas, UAB Tez Tour, UAB ADC parkingas ir kt.) iframes-tinklapio dalyse publikuojamą informaciją bei jos tematiką.
  3. wrislit.lt nėra atsakingas už paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą.
  4. wrislit.lt naudoja paslaugų teikėjų ar kelionių organizatorių skelbiamą informaciją apie produktus bei paslaugas ir deda visas pastangas, kad ši informacija būtų teisinga bei aktuali. Galutinės paslaugų teikimo sąlygos ir apimtys fiksuojamos sutartyje tarp keleivių bei kelionės organizatoriaus.
  5. wrislit.lt nėra atsakingas už informacijos-atsiliepimų, kurią Klientai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.
  6. wrislit.lt nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainėje pateiktos informacijos padarinys.
  7. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir wrislit.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose taisyklėse nurodyta kitaip.
  8. Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso wrislit.lt arba wrislit.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
  9. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda wrislit.lt teises į tokią informacija ir/ar duomenis, išskyrus žemiau išvardintus atvejus:    
   1. bendra Kliento informacija (profilis, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, asmeninės žinutės) saugoma tris mėnesius po narystės panaikinimo Svetainėje;
   2. kliento IP adresai, kuriais jungiamasi prie Svetainės saugomi daugiausiai tris mėnesius nuo paskutinio prisijungimo iš konkretaus IP adreso.
  1. wrislit.lt draudžia kopijuoti kainas, aprašymus, atlikti didelį kiekį užklausų iš to pačio IP adreso, kenkiant svetainės stabilumui.

  3. Kliento teisės ir pareigos

  1. Klientas įsipareigoja:    
   1. Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą ir informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą;
   2. Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;
   3. Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis (toliau – Kliento informacija) nėra klaidinanti ar neteisinga;
   4. Nereikšti reikalavimų wrislit.lt, išskyrus reikalavimus, tiesiogiai kylančius iš šių Taisyklių.
   5. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.
   6. Nedelsdamas Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Kliento pateiktiems duomenims apie save (ypač pateiktiems registruojantis Svetainėje).
   7. Nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.
  2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:    
   1. yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
   2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1 punktuose;
   3. supranta, kad pirkimo-pardavimo sandorius Klientai sudaro savarankiškai;
   4. supranta, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir wrislit.lt sukuriame tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
   5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o wrislit.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
   6. supranta ir sutinka, kad wrislit.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.

  4. wrislit.lt teisės ir pareigos

  1. wrislit.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į svetainę pakeitimu, Kliento paskyros panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:    
   1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
   2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
  2. wrislit.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodama teisėtas priemones wrislit.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
  3. wrislit.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie prekes ir/ar paslaugas ar siūlomas kainas, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
  4. wrislit.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš wrislit.lt.
  5. wrislit.lt turi teisę vienašališkai nutraukti Interneto svetainės veiklą.

  5. Asmens duomenys

  1. wrislit.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento (kuris yra fizinis asmuo) pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
  2. Klientas suteikia teisę wrislit.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą wrislit.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.
  3. wrislit.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
  4. wrislit.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
  5. wrislit.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
  6. wrislit.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
  7. wrislit.lt yra įregistruoti ADA (Asmens duomenų apsaugos) valdytojų registre.

  9. Taisyklių keitimas

  1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, wrislit.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
  2. wrislit.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
  3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
  4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

   10. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Visi tarp Administratoriaus ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal wrislit.lt buveinės vietą.
  3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir wrislit.lt laiką. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su wrislit.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.

  Atnaujinta 2013 m. gruodžio 5 d.