Informacija ir patarimai keliaujantiems

  Pasas
  Į WRISLIT, WEST EXPRESS, WE TRAVEL organizuojamas pažintines ir kitas keliones galima vykti tik turint galiojantį pasą. Asmens tapatybės kortelė vykstant į šias šalis negalioja! Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo grįžimo iš kelionės (vykstant į kai kurias valstybes gali būti reikalaujama ir ilgiau galiojančio paso). Pasitikrinkite prieš išvykdami ir, esant reikalui, pasikeiskite pasą. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Atkreipiame dėmesį, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, atkreipkite dėmesį į jo paso galiojimo laiką.

  Vizos
  Valstybių, į kurias vykstant Lietuvos piliečiams nereikia vizos, sąrašą galite rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos svetainėje internete: www.urm.lt. Vizos Lietuvos piliečiams reikia vykstant į Jordaniją, Indiją, Šri Lanką, Vietnamą, Kambodžą, Tailandą, Iraną, Kiniją, Indoneziją, Kubą (reikalinga turisto kortelė), Meksiką, Etiopiją, Tanzaniją, Mozambiką, Pietų Afrikos Respubliką. Aktualios ir smulkesnės informacijos apie vizų išdavimo tvarką, vizai gauti reikalingus dokumentus, vizos ir jos formalumų sutvarkymą bei kitos su vizomis susijusios informacijos teiraukitės savo kelionių agentūroje ar reikiamos šalies diplomatinėje atstovybėje ir/ar konsulinėje įstaigoje.

  Vizų išdavimo tvarka ir kiti migracijos reikalavimai ne Lietuvos piliečiams gali būti kitokie. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią reikiamos šalies ambasadą.

  Vizų išdavimo tvarka ir kiti migracijos reikalavimai turistinio sezono metu gali keistis – savo kelionių agentūroje ar reikiamos šalies diplomatinėje atstovybėje būtinai pasiteiraukite naujausios informacijos. Vizos turėjimas negarantuoja, kad Jūs busite įleisti į užsienio valstybę. Atvykimo vietoje Jus patikrins Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnai, kurie priims galutinį sprendimą, ar pagal tos šalies įstatymus Jūs įleidžiami į šalį. WRISLIT neatsako už tai, kad neįsigijęs (negavęs) vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio ir migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

  SVARBU! Prašome atkreipti dėmesį į Izraelio sienos kirtimo specifiką. Lietuvos piliečiai gali įvažiuoti į Izraelį be vizos ir būti Izraelio teritorijoje iki 90 dienų. Pasas turi galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius nuo kelionės pabaigos. Kertant Izraelio sieną, būtina su savimi turėti galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą, medicininių išlaidų draudimą patvirtinantį dokumentą. Sprendimą dėl įleidimo/neįleidimo į šalį priima Izraelio pasienio kontrolės pareigūnas po pokalbio su užsieniečiu. Jei planuojate iš Izraelio vykti į Siriją, Libaną, Iraną, Kuveitą, Libiją, Saudo Arabijos Karalystę, Jemeną, informuokite pasienio pareigūnus iš anksto, kad jums nėra reikalingas Izraelio spaudas pase. Išvardytos šalys neįsileidžia asmenų, kurių pasuose yra Izraelio spaudas. Asmenys, kurių pasuose yra galiojančios arba pasibaigusios  Irano, JAE, Jemeno, Kuveito, Libano, Libijos, Saudo Arabijos Karalystės, Sirijos, Sudano, vizos ar spaudai, vadovaujantis Izraelio Respublikoje galiojančiais teisės aktais gali būti neįleisti į Izraelio teritoriją ar ilgiau nei įprasta užtrukti kirsdami valstybės sieną, todėl asmenims, vykstantiems į Izraelį, kurių pasuose yra minėtų šalių vizos ar spaudai, iki kelionės pradžios rekomenduojame pasikeisti pasus.

  Vaikų išvykimo į užsienio valstybes tvarka

  Už vykstančių į užsienio valstybes vaikų iki 18 metų sveikatą, gyvybę, priežiūrą, teisių ir teisėtų interesų gynimą atsako tėvai, globėjai arba vaiką lydėti įgalioti asmenys. Vaikas, vykstantis į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą.

  Su vienu iš tėvų, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu vykstančiam ar vienam keliaujančiam vaikui raštiško vieno iš tėvų sutikimo nereikia, jeigu vaikas vyksta į Šengeno erdvei priklausančią valstybę (daugiau informacijos galite rasti internete: www.urm.lt; www.pasienis.lt).

  Su tėvais, globėju, vaiką lydėti įgaliotu asmeniu ar vienam keliaujančiam vaikui vykstant į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, būtina laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 302 redakcija) patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“. Laikantis šiame nutarime įtvirtintos tvarkos, vaikui, su vienu iš tėvų vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, antrojo tėvo sutikimo tam, kad vaikas išvyktų, nereikia. Jei vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu asmeniu (ne su vienu iš tėvų), Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, pavarde, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Vaiko, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta. 

  Šie reikalavimai netaikomi asmenims, iki 18 metų amžiaus sudariusiems santuoką (įgijusiems visišką civilinį veiksnumą) arba teismo tvarka pripažintiems visiškai veiksniais (emancipuotiems).

  Registracija oro uoste

  Prašome oro uoste būti ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki skrydžio Europoje, kitur – prieš 3 val., kad liktų pakankamai laiko visiems registracijos formalumams sutvarkyti, jei dėl Jūsų kelionės specifikos nenurodyta kitaip. Užregistravus bagažą, išduodamas įsodinimo į lėktuvą kuponas. Po to reikia praeiti skrydžių saugumo tarnybą, kur tikrinamas Jūsų rankinis bagažas ir pasienio kontrolę, kur patikrinami dokumentai. Prie įsodinimo vartų būkite ne vėliau nei nurodyta Jūsų įsodinimo kupone. Aviabilietuose ir įsodinimo kuponuose nurodyti laikai yra vietiniai. Tiksli informacija apie skrydžių tvarkaraštį bei jo pasikeitimus suteikiama oro uoste arba Jūsų kelionių agentūroje.

  WRISLIT neatsako, jeigu klientas ne dėl kelionių organizatoriaus kaltės pavėluoja arba neatvyksta į oro uostą.

  Atkreipiame dėmesį, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo vežimo taisyklėse nurodytais pagrindais. Prašome orlaivyje elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Įspėjame, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patiriamus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

  Skrydžio laikas

  Vėliausiai dieną prieš skrydį būtinai pasitikslinkite skrydžio laiką. Dėl tvarkaraščių pasikeitimų, meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų, streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklai, ir kt. net ir lėktuvo biliete ir/ar turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytas laikas gali būti pakeistas.

  Atkreipiame dėmesį, jog pasikeitus skrydžių tvarkaraščiui kelionės data gali keistis.

  Skrydžiai gali būti netiesioginiai, tikslaus skrydžių maršruto teiraukitės savo kelionių agento.

  Bagažas
  Kiekvienas oro vežėjas savo taisyklėse nustato leidžiamą vežti bagažo kiekį ir jo dydį, taip pat taisykles ir nuolaidas vaikų kelionėms (užsakydami kelionę, privalote pateikti ne tik vaiko pavardę, bet ir tikslią gimimo datą). Dėl kiekvienam keleiviui leidžiamo vežtis registruoto ir rankinio bagažo vežimo sąlygų konkrečiai kelionei teiraukitės savo kelionių agentūrose ir ieškokite atitinkamo oro vežėjo bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose.

   Vežėjas ir WRISLIT neatsako už neregistruotą bagažą. Juo skrydžio metu turi rūpintis pats keleivis. Vežantis daugiau nei leidžiama bagažo, papildomai mokama už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Nestandartinio bagažo (banglenčių, nardymo įrangos ir kt.) vežimas gali būti apmokestinamas papildomai (neįtraukiamas į nemokamai leidžiamo vežti bagažo normą). Mokesčių dydžiai priklauso nuo oro vežėjo taisyklių ir skrydžio trukmės.

  Nedėkite į registruojamą bagažą lengvai dūžtančių ir vertingų daiktų (pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, kitų vertybių, prekybinių pavyzdžių, komercinių dokumentų, pasų ar kitų asmens dokumentų, vaistų, fotoaparatų, videokamerų ar jų komplektacijos dalių ir kitų elektronikos prietaisų)! Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog oro vežėjo atsakomybė bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo atveju yra ribojama. Apie registruotame bagaže vežamus pavojingus daiktus (ginklus ar kt.) būtina informuoti skrydžių saugumo tarnybos pareigūnus. Rankiniame bagaže griežtai draudžiama turėti pavojų keliančių daiktų (žirklių, užlenkiamų ar kitokių peilių, manikiūrui ar kosmetikai skirtų priemonių). Draudžiamų bagaže vežti daiktų sąrašą nustato kiekvieno oro vežėjo taisyklės.

  Nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose Europos Sąjungos ir Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojo taisyklės, kuriose ribojamas pro saugumo patikros vietas įsinešamo skysčio kiekis. Taisyklės taikomos visiems keleiviams, vykstantiems iš Europos Sąjungos oro uostų į visus paskirties oro uostus. Rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius skysčių kiekius. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, maišelį; vienas maišelis – vienam keleiviui. Išsamią informaciją apie naujas saugos taisykles galite rasti Tarptautinio Vilniaus oro uosto svetainėje internete – www.vno.lt.

  Jeigu kelionės metu bagažas dingsta arba yra sugadinamas, atskridus reikia nedelsiant apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai bei užpildyti bagažo nesklandumų aktą (angl. Property irregularity report). Rekomenduojame visada įsigyti bagažo draudimą.

  Oro vežėjo atsakomybė

  Oro vežėjo atsakomybė nustatoma Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 1999 gegužės 28 d. Monrealio Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ir 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, nustatyta tvarka.

  Prireikus vežėjas be įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar orlaiviais, pakeisti orlaivio tipą ir pakeisti ar praleisti nurodytas sustojimo vietas arba atlikti papildomus tarpinius nusileidimus.

  Jeigu dingsta bagažas arba jis yra sugadinamas, keleivis atitinkamam oro vežėjui privalo raštu pateikti pareiškimą dėl įvykio. Pareiškimas dėl žalos registruotam bagažui turi būti pateiktas vežėjui iškart po to, kai keleivis sužinojo apie žalą, bet ne vėliau kaip per septynias (7) dienas po bagažo atsiėmimo. Jei keleivis nori pateikti pretenziją ar ieškinį dėl registruoto bagažo vėlavimo, jis privalo pranešti apie tai vežėjui per dvidešimt vieną (21) dieną nuo bagažo pristatymo. Kiekvienas toks pranešimas turi būti pateiktas raštu.

  Informacija apie apgyvendinimą

  Apgyvendinimo įstaigos kategorija

  Nei pasaulio mastu, nei Europos Sąjungoje nėra vieningos apgyvendinimo įstaigų klasifikavimo sistemos ar standarto, todėl, priklausomai nuo šalies, atsiranda skirtingi vienodų kategorijų apgyvendinimo įstaigų standartai. Viešbučio ar kitos apgyvendinimo įstaigos (toliau vadinama viešbučiu) kategorija priklauso nuo kambarių dydžio, jų įrengimo, aptarnavimo lygio, teikiamų paslaugų kiekio ir kt. Kiekvienoje šalyje kategorijai keliami reikalavimai ir jų interpretavimas gali skirtis. Ne visose šalyse yra oficialios kategorizavimo sistemos, ne visur kategorizavimas privalomas.

  Į įvairias kelionių programas siekiant autentiškos patirties įtraukiamos nakvynės ne tik įprastinėse apgyvendinimo įstaigose, bet ir stovyklavietėse, laivuose, traukiniuose ir kt. Informacijos apie jų ypatumus ieškokite kelionės programoje, teiraukitės savo kelionių agentūrose.

  Viešbučio seifas

  Pagal daugelio šalių teisinę sistemą, viešbutis neatsako už kambaryje paliktus vertingus daiktus. Patariame visuomet išsinuomoti viešbučio seifą ir laikyti jame pasą, pinigus ir kitus vertingus daiktus. Kambaryje paliekamus vertingus daiktus taip pat rekomenduojame laikyti rakinamuose lagaminuose ar kelioniniuose krepšiuose.

  Kondicionavimas 
  Ne visose šalyse ir ne visų kategorijų viešbučiuose yra įrengta oro kondicionavimo sistema. Kondicionavimo sistema viešbučiuose įprastai veikia pagal viešbučio administracijos nustatytus grafikus, priklausomai nuo oro sąlygų, sezoniškumo ir pan. Pažymėtina, kad oro kondicionierius gali veikti tik tam tikru viešbučio administracijos nustatytu periodu. Periodu, kai oro kondicionieriai viešbutyje neveikia, turistams pageidaujant ir esant galimybei, už viešbučio nustatyto dydžio priemoką oro kondicionieriai gali būti įjungiami. Viešbučių kondicionieriai gali būti dviejų tipų: centriniai ir vietiniai. Centrinius kondicionierius įjungia, išjungia ir kontroliuoja temperatūrą viešbučio administracija. Centriniai oro kondicionieriai įprastai veikia nustatytu sezonu (sezono pradžioje ir pabaigoje jie išjungiami). Centrinių kondicionierių darbo laiką taip pat nustato viešbučio administracija – jie veikia arba visą parą, arba įjungiami nustatytu laiku kelioms valandoms per dieną ar naktį. Vietiniai kondicionieriai yra įjungiami ir reguliuojami kambaryje individualiai. Įprastai turistams nebūnant kambaryje ir centriniai, ir vietiniai oro kondicionieriai automatiškai išsijungia.

  Įspėjame, kad turistams, nepratusiems prie karšto klimato, šalyje įprasta vėdinimo/kondicionavimo sistema ne visada gali būti pakankama.

  Viešbučio para

  Įprastai atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra 14–18 val., išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10–12 val. Paskutinę kelionės dieną iš viešbučio kambario su bagažu reikia išvykti iki 10–12 val. Apie tikslias išsiregistravimo iš viešbučio sąlygas Jus informuos viešbučio administracija arba kelionės vadovas. Ši taisyklė galioja ir tada, kai išskridimo laikas yra naktį, net po 24 val. Atlaisvinus kambarį, bagažą galima palikti viešbučio bagažo saugojimo kameroje arba tam skirtame kambaryje. Esant galimybei, viešbučio administracija gali svečius apgyvendinti anksčiau arba pratęsti išvykimo iš kambario laiką. Už tai turistas paprastai turi sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

  Maitinimas viešbučiuose

  Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, kada ir kur galima gauti atitinkamą maitinimą, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija priklausomai nuo šalies specifikos, viešbučio kategorijos ir kt. Įprastai viešbučio kambariuose, kuriuose nėra virtuvėlės, draudžiama laikyti ir gaminti maistą.

  Kita svarbi informacija

  Kelionės organizatorius pasilieka teisę prieš kelionę optimizuoti kelionės struktūrą ir apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo.

  Kelionės organizatorius pasilieka teisę keisti kelionės programą, ekskursijų eilės tvarką ir viešbučius dėl aplinkybių arba įvykių šalyje (turistų saugumas, gamtos reiškiniai, oro sąlygos, streikai, politinės aplinkybės), kurių nebuvo galima numatyti iki kelionės pradžios, ir neatsako už dėl to atsiradusias papildomas išlaidas, pavyzdžiui: vizų pratęsimas, nauji lėktuvo bilietai, skiepai ir kt.

  Nesurinkus mažiausio keliautojų skaičiaus ir keliautojams sutikus, grupė gali vykti be kelionės vadovo, kaina perskaičiuojama.

  Pasikeitus skrydžių tvarkaraščiams, lėktuvų bilietų ir (arba) kitų paslaugų kainoms, valiutų kursams, kelionės data ir kaina gali keistis.

  Nurodytas važiavimo laikas gali keistis dėl eismo, oro sąlygų, kelių būklės.

  Rekomenduojame prieš kelionę pasirūpinti sveikata. Kreipkitės į savo gydytoją dėl konkrečių skiepų poreikio ir higienos rekomendacijų. Daugiau žr. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje http://keliauk.urm.lt/.

  Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl primygtinai rekomenduojame prieš užsakant kelionę ir  sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį, pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu.  Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus skrydžio su skrydį vykdančiu vežėju, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes. 

  Vanduo 
  Nerekomenduojama gerti vandens iš čiaupo. Bakterijomis užterštas ar stipriai chloruotas vanduo gali pakenkti sveikatai ir sukelti žarnyno ligas.

  Elektros srovė

  Pietų šalių viešbučiuose pasitaiko elektros srovės tiekimo sutrikimų. Ne visur vienoda elektros srovės įtampa (125 V arba 220 V), todėl visada atkreipkite dėmesį į instrukciją voniose. Kai kuriuose viešbučiuose elektros lizdai yra kitokios formos nei Lietuvoje, todėl, naudojantis savais elektros prietaisais, reikia turėti „tarpininką“. Kartais viešbučiuose tokį prietaisą galima išsinuomoti. Įsigiję „tarpininką“ prieš išvažiuodami, nesusidursite su galimais nepatogumais.

  Medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės, kelionės jungties praradimo, bagažo rizikos draudimai

  Draudimas apsaugos Jus nuo galimų papildomų išlaidų atsirandančių prieš išvykstant ar kelionės metu dėl Jūsų planų pasikeitimo, sveikatos problemų, bagažo vėlavimo ar sugadinimo ir kitų įvykių, galinčių sujaukti Jūsų kelionės planus ar sugadinti kelionės įspūdžius.

  Primygtinai rekomenduojame vykstant į kelionę turėti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, atsiradusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti  mūsų internetinėje svetainėje arba kelionių agentūroje.

  Atidžiai skaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė, gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir antspaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, transportą, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaityti už jį. 

  Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t.

  Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų, arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.

  Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimo sąlygas ir kitas aktualias draudimo rūšis teiraukitės West Express kelionių agentūrose.

  WE TRAVEL PASAULIO PAŽINIMO KELIONĖS

  Naudojami sutrumpinimai

  Programų aprašymuose rasite sutrumpinimus P, Pi, V, VĮ: P – pusryčiai, Pi – pietūs (įprasti pietūs restorane arba pikniko metu pateikiamas iš anksto paruoštas pietų rinkinukas), V – vakarienė, VĮ – „viskas įskaičiuota“ (maitinimas ne mažiau nei tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė) bei pilstomi kai kurie vietinės gamybos gaivieji ir alkoholiniai gėrimai).

  Kas įskaičiuota į kelionių kainas

  Visos paslaugos įskaičiuotos į kelionės kainą yra nurodytos kiekvienos programos aprašyme. Paprastai tai yra pasitikimas ir visi pervežimai pagal programą; nakvynės programoje nustatytos kategorijos viešbučiuose; maitinimas pagal programą; ekskursijos pagal programą ir įėjimo mokesčiai į programoje nurodytus objektus; gidų paslaugos pažintinio turo metu; kelionėms su grupe – vadovo iš Lietuvos paslaugas. Šiais metais skrydžių bilietai nėra įtraukti į kelionės kainas paliekant keliautojams pasirinkimo galimybę: pasirūpinti skrydžiais patiems arba juos užsisakyti mūsų internetinėje svetainėje ar mūsų agentūrose. 

  Kokios yra papildomos išlaidos

  Jei programoje nenurodyta kitaip, WE TRAVEL pasaulio pažinimo kelionėse į kainą nėra įtrauktos šios išlaidos: skrydžių bilietai; oro uostų, atvykimo, išvykimo, pasienio mokesčiai; vizos; gėrimai ir programoje nenurodytas maitinimas; medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės, kelionės jungties praradimo, bagažo draudimai; miestų turistiniai mokesčiai; papildomos ekskursijos; mokesčiai už filmavimą ir fotografavimą lankytinuose objektuose; arbatpinigiai (taip pat vairuotojams ir gidams); kelionių pratęsimas pasibaigus pažintiniam turui; asmeninės ir bet kokios prie įskaičiuotų į kainą nenurodytos išlaidos.

  Dėl kelionės datų

  WE TRAVEL pasaulio pažinimo  kelionių datos nurodomos tokiu principu: kelionėms, pažymėtose ženklu „ Su grupe ir vadovu“  kelionės data yra išskridimo iš Lietuvos data. Visais kitais atvejais kelionės data – pažintinio turo užsienio šalyje data.

  Naudingos nuorodos

  Prieš išvykstant į kelionę, patariame atidžiai išstudijuoti Valstybinio turizmo departamento turistams skirtą informaciją interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis „Naudinga informacija“ > „Informacija turistui“).

  Papildomos informacijos apie išvykimo į užsienį sąlygas galite gauti paskambinę į Valstybės sienos apsaugos tarnybą (prie LR vidaus reikalų ministerijos) tel. 8 5 2719305 (www.pasienis.lt ).

  Svarbios informacijos apie šalį, į kurią ketinate vykti, taip pat galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

  Pretenzijos
  Jeigu Jūs manote, kad kelionės sutartyje nurodytos paslaugos nesuteikiamos arba suteikiamos netinkamai, pretenzijos turi būti pareiškiamos  kelionės vadovui/atstovui ar Jūsų agentui kelionės metu (jam nesiėmus pretenzijų spręsti, turi būti pateikiamos vietoje raštu), nes vietoje galima greičiausiai išspręsti ir pašalinti iškilusius nesklandumus. Jeigu pretenzijos pareiškiamos kelionei pasibaigus, laiko išspręsti problemai jau nebebus. Turistas, nepareiškęs pretenzijų kelionės metu, praranda galimybę reikalauti kompensacijos. Jeigu kelionės metu nesklandumai neišsprendžiami, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas.

  WRISLIT neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių kelionės metu nebuvo galima išvengti. Pretenzijos nepriimamos dėl paslaugų, neįtrauktų į konkrečios kelionės aprašymą šioje internetinėje svetainėje ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

  Jeigu, kilus teisiniam ginčui, prieš paskelbiant teismo sprendimą, turistas apie skundą ar konfliktą praneša žiniasklaidai, o teismo sprendimas įrodys, kad turisto pretenzijos visiškai arba iš dalies neteisingos, WRISLIT pasilieka teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš turisto piniginės nuostolių kompensacijos.

  Apie pamirštus kelionėje daiktus prašome skubiai pranešti iš karto po kelionės. Turistui gali tekti padengti telefono, fakso ar kitų paslaugų išlaidas, susijusias su daiktų ieškojimu, nepriklausomai nuo to, ar pavyko surasti dingusius daiktus.

   

  UAB „AAA Wrislit“

  Karmelitų g.3

  LT- 01306 Vilnius,

   tel.: 8 5 212 33 99,

  įmonės kodas 210646690

  www.wrislit.lt

  Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre.